SIT จัดโครงการ FOR SIT เพื่อคนพิการและทุพพลภาพ

             

             คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยนักศึกษาทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมใจกันสมทบทุนเพื่อเลี้ยงอาหารกลางวัน คนพิการและทุพพลภาพ จำนวน 472 คน ในโครงการ “FOR SIT ณ สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพ พระประแดง” ทั้งนี้ยังได้มอบเงินจำนวนหนึ่ง พร้อมกับสิ่งของที่จำเป็น อาทิ ยาสระผม ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาดพื้น แป้งทาตัว เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ณ สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา

             

             โครงการ FOR SIT จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กพิการและทุพพลภาพ รวมไปถึงปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาได้รู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ซึ่งครั้งนี้เลือกเป็น สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพ พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ หน่วยงานแห่งแรกในประเทศไทยที่จัดขึ้นเพื่อให้บริการคุ้มครอง สงเคราะห์ ฟื้นฟู ปรับสภาพและพัฒนาศักยภาพทั้งทางร่างกาย สังคม อารมณ์และจิตใจ แก่คนพิการ ชาย – หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป ทุกประเภททั้งยากจน ด้อยโอกาส ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือถูกทอดทิ้ง ในวันนั้นตัวแทนที่ไป ได้นำอาหารไปแจกยังจุดต่างๆได้พบเห็นผู้พิการในลักษณะต่างๆ ล้วนแล้วแต่มีความสุข ยิ้มแย้ม และให้การต้อนรับผู้มาเยือนเป็นอย่างดี จึงเป็นที่น่าประทับใจของผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง