Thailand Qualification Framework (TQF-Computer)
ยินดีต้อนรับสู่โครงการจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์

กิจกรรมบริการวิชาการของ TQF-Computer


การบรรยาย/การประชุมเชิงปฏิบัติการ


วิพากษ์/ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)


งานอื่น ๆ ด้าน TQF
ตารางแสดงการบรรยาย/การประชุมเชิงปฏิบัติการ

วันที หัวเรื่องการอบรม/บรรยาย สถานที่ วิทยากร ผู้จัดการ อบรม/บรรยาย
16 ต.ค. 57 บรรยายเรื่อง การจัดทำเอกสารประกอบการเรียนณ ห้องลิขิต 1 โรงแรมสวน ดุสิตเพลส รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ม.ราชภัฏสวนดุสิต
29 ก.ย. 57โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ (TQF)และเทคนิคการจัดทำแผนและผลการสอน (มคอ.3&5)ณ ห้องประชุมธนาลาภ ชั้น 2 โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรังรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลวิทยาลัยชุมชน สตูล
18-19 ก.ย.57 โครงการอบรม เชิงปฏิบัตการเรื่อง การจัดทำรายละเอียดมคอ. ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ณ ห้องประชุมพลบดี 1 อาคารเฉลิมประเกียรติฯ ชั้น 2 รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
อ.สยาม แย้มแสงสังข์
สถาบันการ พลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
28 ส.ค.57 โครงการพัฒนา ระบบและกลไกการบริหารและการจัดการศึกษา ตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลสถาบันการ พลศึกษา วิทยาเขตกระบี่
27 ส.ค.57โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อการบริหาร จัดการทางวิชาการ: การดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 2552 ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 11 รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
22-23 ส.ค. 57 โครงการฝึก อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และการเขียนรายงานผลการดำเนินการของ รายวิชา (มคอ.5) ของวิทยาลัยชุมชนณ โรงแรมเดอะรีเจนซี, หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อ.นิภา พรรณ แก่นคง
รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
สำนัก บริหารงานวิทยาลัยชุมชน สกอ.
18 ส.ค. 57 บรรยายเรื่อง หลักสูตรตรมกรอบมาตรฐานคุณภาพ (TQF) การจัดทำมคอ.3 มคอ.5 มคอ.7 และการทวนสอบห้อง SKB ชั้น 9 อาคารสุโขทัยรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล คณะพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ ม.รามคำแหง
14 ส.ค. 57 โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อการบริหาร ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 6รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
28 ก.ค.57โครงการจัดการ ความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ เรื่องการพัฒนาบุคลากร ด้านเทคนิดและวิธีการสอน ตามกรอบ TQFณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา อาคาร 1 รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล สถาบันการ พลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
23 ก.ค.57การบรรยาย เรื่องเล่าประสบการณ์ที่ดีกับ TQF ณ ห้องประชุมป่าสักหลวง โรงแรม โลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล สำนักพัฒนา คุณภาพการศึกษา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20 ก.ค.57การประชุมเชิง ปฎิบัตการเรื่อง เทคนิคการบริหารวิชาการ เพื่อการดำเนินการตาม ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานของหลักสูตรตาม กรอบ TQF เพื่อการ ประเมินคุณภาพหลักสูตรณ โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ต รังสิต จังหวัดปทุมธานี รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลสถาบันพระบรม ราชชนก
7 ก.ค.57การสัมมนาเชิง ปฎิบัตการเรื่อง การบริหารหลักสูตรตามกรอบ TQF (มคอ.3-7) และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนณ ห้องประชุมลีลาวดี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลมหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
18 มิ.ย.57การทบทวนการ บริหารหลักสูตรตามกรอบ TQF (มคอ.3-7)ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา
11-12 มิ.ย.57โครงการจัดทำ รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3-6)ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยบริการรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลสถาบันการ พลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
25-27 พ.ค.57การ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ตามมาตรฐาน TQFณ โรงแรมพัทยาการ์เด้น ชลบุรีรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล อ.สยาม แย้มแสงสังข์ อ.อัจฉรา ธารอุไรกุลกองส่ง เสริมวิชาการ สถาบันการพลศึกษา
20 พ.ค. 57บรรยาย เรื่อง การดำเนินการตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามกรอบ TQF การประเมินคุณภาพของหลักสูตร การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ การเตรียมพร้อมเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร และการปฏิบัติการเขียนผลการดำเนินงานของหลักสูตรณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลคณะ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
17 พ.ค. 57บรรยาย เรื่อง การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารและการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)ณ โรงแรมคิงปาร์ค อเวนิว กรุงเทพฯรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา
15 พ.ค. 57บรรยาย เรื่อง การจัดทำมคอ.5 และ มคอ.7ณ ห้องเรียน 5303 อาคาร 5 ชั้น 3รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลมหาวิทยาลัย หอการค้าไทย
9-11 พ.ค. 57การ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารและการจัดการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF)ณ โรงแรมเดอะซีซันส์ พัทยารศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา
24 เม.ย. 57บรรยาย เรื่อง การจัดการศึกษาตามมาตรฐาน TQF (ทบทวนการจัดทำมคอ.3-7)ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
1-3 เม.ย. 57การ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.3&4)ณ ห้องประชุมภานุมาศ โรงแรมรอยัลริเวอร์อ.นิภา พรรณ แก่นคง รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล ดร.วิชุดา กิจธรธรรมสำนัก บริหารงานวิทยาลัยชุมชน
11 มี.ค. 57 บรรยายเรื่อง การจัดการเรียนการสอน BIT ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ณ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, คณะบริหารธุรกิจรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาสุกรี, อยุธยา
4 มี.ค. 57โครงการอบรม บุคลากรเรื่องเขียน มคอ.อย่างไรให้ถูกต้องณ คณะศิลปศาสตร์รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
25 ก.พ. 57โครงการประชุมเรื่องการพัฒนาศักยภาพ คณาจารย์เพื่อการบริหารจัดการทางวิชาการการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแห่งชาติ ณ ห้องประชุม อาคาร 11รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
ผศ.ดร.สมจารี ปรียานนท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
4 ก.พ. 57 โครงการประชุมเรื่องการจัดการ เรียนรู้ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาณ ห้องศรีวิชัยรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
23 ม.ค. 57โครงการประชุมเรื่อง การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อการบริหารจัดการทางวิชาการ การดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติณ ห้องประชุม อาคาร 11รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
ผศ.ดร.สมจารี ปรียานนท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
14 ม.ค. 57โครงการประชุมเรื่อง การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อการบริหารจัดการทางวิชาการ การดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ณ ห้องประชุม อาคาร 11รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
ผศ.ดร.สมจารี ปรียานนท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
13 ธ.ค. 56 โครงการประชุมเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ณ ห้องศรีวิชัยรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
28 พ.ย. 56โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการจัดทำระบบกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรให้สอด คล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต อาคาร 31 ชั้น 3 รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
25 พ.ย. 56โครงการอบรมและบรรยายพิเศษ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการ ณ โรงแรมดีวารี พัทยา จังหวัดชลบุรี รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
4 พ.ย. 56โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำ มคอ.3มคอ.5 และ มคอ.7และการติดตามผลการดำเนินงานหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษาณ คณะมนุษยศาสตร์ รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลมหาวิทยาลัยรามคำแหง
2 ต.ค. 56โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตฐานคุณวุฒิฯ (มคอ.7)ณ คณะมนุษยศาสตร์รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล มหาวิทยาลัยรามคำแหง
19 ก.ย. 56 บรรยาย เรื่อง การบริหารหลักสูตรตาม TQF และการพัฒนารายละเอียดผลการดำเนินการของหลักสูตร ณ วนาศรมรีสอร์ทแอนด์ สปา รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
9 ส.ค. 56บรรยาย เรื่อง การพัฒนาเทคนิคการผลิตเอกสารตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาณ ห้อง 7-100 อาคารหอสมุดรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลมหาวิทยาลัยรังสิต
5 ส.ค. 56บรรยาย เรื่อง การพัฒนาและบริหารหลัก สูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ.2552ณ ห้องบอลรูม, โรงแรมเซ็นจูรี่ผอ.นิภาพรรณ แก่นคง,
รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
29 ก.ค. 56บรรยาย เรื่อง กรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ. 3 ,4,5,6,7) ณ โรงแรม KU Home, ม.เกษตรศาสตร์รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
18 ก.ค. 56บรรยาย เรื่อง การกำกับและประกัน คุณภาพหลักสูตรตามกรอบ TQFโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องศิริวารี โรงแรมศิริปันนารศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ก.ค. 56บรรยาย เรื่อง การให้ความรู้และทักษะด้านการเขียนรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) และ การให้ความรู้และทักษะด้านการเขียนรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรมวังสวนสุนันทารศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล คณะวิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3 ก.ค. 56บรรยาย เรื่อง การจัดรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)ณ ห้อง SI 213-214 อาคารศูนย์เครื่องมือฯ รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลคณะวิทยาศาสตร์,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
23 พ.ค. 56บรรยาย เรื่อง การจัดมคอ.3-5-7ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพบูรณาการ (อาคาร 37)รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
16 พ.ค. 56โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตฐานคุณวุฒิ (มคอ.3-7)ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราชอ.สมบัติ รุ่งรัศมี,
รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
14-15 พ.ค. 56 บรรยาย เรื่องแนวปฏิบัติที่ดี ปัญหา อุปสรรคการดำเนินการตาม TQFณ ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายกรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
8 พ.ค. 56 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร และ การเตรียมความพร้อมการประเมินหลักสูตรณ โรงแรมฟูราม่า จอมเทียน บีช จังหวัดชลบุรีรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
22 เม.ย.56 โครงการพัฒนาหลักสูตร เรื่องการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
19 ต.ค. 55โครงการอบรม หัวข้อ การพัฒนาอาจารย์ด้านการขอตำแหน่งทางวิชาการ (การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภายใต้ TQF และการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา)ณ ห้องประชุมน้ำหนาว, คณะครุศาสตร์รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลมหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบูรณ์
28 ส.ค. 55โครงการอบรม หัวข้อ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF) และการพัฒนารายละเอียดและรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.3&5)ณ โรงแรมภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา
16 ส.ค. 55โครงการพัฒนา หลักสูตร เรื่อง การจัดทำรายละเอียดและรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.3&5)ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร 108 ปีรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลคณะบริหาร ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข-จักรวรรดิ์
15 ส.ค. 55โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายละเอียดและรายงานผลการดำเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4&6)ณ ห้องประชุมโกวิทรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลมหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์
11 มิ.ย. 55โครงการจัด อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำ มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชาณ ห้องประชุมชั้น 4 วิทยาคารกรุงเทพรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
อ.สยาม แย้มแสงสังข์
มหาวิทยาลัยชินวัตร
8 มิ.ย. 55โครงการอบรม บุคลากรเรื่อง การเขียนรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร(มคอ.7) ณ หอเกียรติยศ ชั้น 8รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลคณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
21-22 พ.ค. 55โครงการอบรม การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป และ การจัดทำเอกสารรายวิชา (มคอ.3) ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ณ ห้องประกายทองรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลมหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบูรณ์
17 พ.ค. 55การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาและหลักสูตร (มคอ.5 &7)ณ ห้องประชุมคณะสถาปัตย์ฯรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลคณะสถาปัตยศาสตร์และการออกแบบ, มทร.รัตนโกสินทร์-ศาลายา
14 พ.ค. 55การสัมมนา เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)และรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5)ณ ห้องประชุมยูงทองรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มรภ.อุดรธานี
10-11 พ.ค. 55การสัมมนา เชิงปฎิบัติการ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร(มคอ.7)ณ โรงแรมซิคเนเจอร์ พัทยา จว.ชลบุรีรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มรภ.สวนสุนันทา
2 พ.ค. 55การสัมมนา เชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนารายงานผลการดำเนินการของรายวิชา/หลักสูตร (มคอ.5 & 7) ณ โรงแรมชฏา กรุงเทพฯรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลคณะวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี,มรภ.เชียงใหม่
25 เม.ย. 55การอบรมเชิง ปฎิบัติการ เรื่องการพัฒนารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5)ณ โรงแรมเมาน์เท่นบีช พัทยา จว.ชลบุรีรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลมรภ.สวนสุนันทา
24 เม.ย. 55การอบรบเชิง ปฎบัติการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา: การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและการประกันคุณภาพของหลักสูตรณ ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ หาดใหญ่รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
27 มี.ค. 55การบรรยาย เรื่องการจัดทำรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม และรายงานผล ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลคณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
13 ม.ค.55 การบรรยาย เรื่องโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเข้ากรอบ มาตรฐานคุณวุฒิดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd)ห้องประชุม ตึกอธิการบดีรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลม.กรุงเทพ ธนบุรี
21 ธ.ค.54 การประชุม เสวนาเชิงวิชาการเรื่อง การประกันคุณภาพหลักสูตรตามกรอบ TQF ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล, อ.นิภาพรรณ แก่นคงมรภ. บุรีรัมย์
3 ธ.ค.54การบรรยาย เรื่อง การพัฒนารายละเอียดของรายวิชาตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ณ ห้องประชุม MK รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล มรภ.จันทร เกษม-ชัยนาท
11, 20 ต.ค. 54 การบรรยาย เรื่องการพัฒนารายงานผลการดำเนินงานของรายวิชาและหลักสูตร (มคอ.5, 7)ณ ห้องประชุม 1-204 รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล ม.คริสเตียน
21 ก.ย. 54 การบรรยาย เรื่องการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ (TQF) ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล Stamford International University, Hun-HIn
10 ส.ค. 54 การบรรยาย เรื่องการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาณ คณะศิลปศาสตร์ บพิตรพิมุข รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล มทร.รัตน โกสินทร์
8 ส.ค. 54การบรรยาย เรื่องกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการพัฒนารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) และการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3)ณ ห้อง 3202 อาคารเฉลิมพระเกียรติรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล ม. เกริก
11-12 ก.ค.54การประชุมเชิงปฏิบัติการTQF: มาตรฐานผลการเรียนรู้ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน บน/ล่าง รร.เจริญธานี ขอนแก่นAustralian Representative สกอ.และคณะ สกอ.
7-8 ก.ค.54การประชุมเชิงปฏิบัติการTQF: มาตรฐานผลการเรียนรู้ เครือข่ายภาคเหนือตอนบน/ล่างรร.ปางสวนแก้ว เชียงใหม่Australian Representative สกอ.และคณะ สกอ.
4-5 ก.ค.54 การประชุมเชิงปฏิบัติการTQF: มาตรฐานผลการเรียนรู้ เครือข่ายภาคกลางตอนบน/ล่าง/ตะวันออก รร.สยามซิตี้ กรุงเทพฯ Australian Representative สกอ.และคณะ สกอ.
3 มิ.ย. 54การบรรยายเรื่องการจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.5)ณ ห้องประชุมราชนครินทร์รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล งานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
30 พ.ค. 54การบรรยายเรื่องเทคนิคการดำเนินการตาม TQF และการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการประเมินผลณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
23-24 พ.ค. 54 การบรรยายเรื่อง การพัฒนารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ระดับบัณฑิตศึกษาณ ห้องประชุมอาคารอธิการบดี รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
18-19 พ.ค. 54 การบรรยายเรื่อง "การจัดทำ มคอ. 3 – มคอ. 7 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ"ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวชิราลงกรณ์ รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
ผศ.ดร.กิจจา สว่างเจริญ
ผศ.ดร.สมจารี ปรียานนท์
อ.สยาม แย้มแสงสังข์
ดร.โฉมยง โต๊ะทอง
ดร.วิ ชุดา กิจธรธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
26-27
เม.ย. 54
การบรรยายเรื่อง
การเขียนรายงาน มคอ.3 - มคอ.7
ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ ชะอำรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา
24 เม.ย. 54 การอบรมเชิงปฎิบัต ิการเรื่อง กรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.)ณ วนาศรมรีสอร์ทแอนด์ สปารศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
1 เม.ย. 54 กรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติณ ห้อง ประชุม 3305 อาคาร 3 คณะ ทรัพยากรธรรมชาติ รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
30 มี.ค.54การเชื่อมโยง มคอ.1 สู่การพัฒนารายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชา (มคอ.2 และมคอ.3) ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมใช้ บางยาง ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย-สงขลา
16 มี.ค.54 แนวทางการจัดทำมคอ.3-มคอ.6ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
15 มี.ค. 54 (บ่าย) การกำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ (LO) ตาม TQFณ อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ. รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.รัตนโกสินทร์
15 มี.ค. 54 (เช้า) การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ณ ห้อง 5303 (ตึก 5 ชั้น 3 ห้อง 3)รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลคณะนิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
14-20 มี.ค.54โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ. ๓ และ มคอ.๔)คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพาดร. ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 มี.ค. 54กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ กับการพัฒนารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)ณ ห้อง ประชุมสนั่น สุมิตร ชั้น 9 มจธ.รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลมจธ.
28 ก.พ.- 1 มี.ค.54การอบรมเชิงปฎบัติการเรื่อง "การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติระดับอุดมศึกษา"ณ รร.อิมภูฮิลล์รีสอร์ท วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล ส.การพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ
21-22 ก.พ.54 การอบรบเชิงปฎบัติการเรื่อง "กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ: รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร"ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม รร.ลีการ์เดนส์พลาซ่า หาดใหญ่ จ.สงขลา รศ.ดร.อรัญญา เชาวลิต
ผศ.ดร.กิจจา สว่างเจริญ
รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
รศ.พิริยา ศุภศรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
17 ก.พ.54 การอบรบเชิงปฎบัติการเรื่อง "เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่างเพื่อการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ"ณ หอประชุมอาคารเรียนรวมเอนกประสงค์ ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ผศ.ดร.กิจจา สว่างเจริญ
รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
11-13
ก.พ.54
เรื่อง"การพัฒนารายละเอียดและรายวิชาให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ"ณ ห้องประชุมชุมโค อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สจล.วิทยาเขตชุมพรอ.สยาม แย้มแสงสังข์
อ. อัจฉรา ธารอุไรกุล
สจล.
6 ม.ค 54 บรรยาย TQF (มคอ.3 และภาครวม) อาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ท แอนด์ สปา
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
อ.สยาม แย้มแสงสังข์คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ สวนสุนันทา
20-21 ต.ค .53บรรยาย TQF (มคอ.3, 4, 5, 6, 7)วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู
รศ.ดร.ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช
15 ต.ค.53การอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การจัดทำผลการดำเนินการของรายวิชาและหลักสูตร (มคอ.5 & 7) ณ ห้องประชุม301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลม.รังสิต
13 ต.ค.53การอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร และรายวิชา (มคอ.2 & 3)ณ ห้องประชุมจักรพงษ์ ชั้น 2 ตึกผ่าตัดศัลยกรรมรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล ว.วชิรพยาบาล
13 ต.ค.53การอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การจัดทำรายละเอียดและรายงานผลของรายวิชา (มคอ.3 & 5)ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลมรภ.วไลยอลงกรณ์
4 ต.ค.53การอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำแผนการประเมินผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ณ ห้องประชุม 1-204
อาคารบริหาร
รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล ม.คริสเตียน
10 ก.ย.53 การอบรมเชิงปฎิบัติการ การเขียนผลการดำเนินงานของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.5 & 6) ณ โรงแรมสวนสุนันทารศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา
8 ก.ย.53 การบรรยายเรื่อง การพัฒนารายละเอียดและรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.3, 5)มรภ.บุรีรัมย์รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลมรภ.บุรีรัมย์
3 ก.ย.53การบรรยายเรื่อง การพัฒนารายละเอียดของหลักสูตร และรายวิชา (มคอ.2 & 3)ณ ห้องประชุม สน.บน.คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลคณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตน โกสินทร์
29-31 ส.ค.53 โครงการยกร่างหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (กิจกรรมที่ 3 การเขียนคำอธิบายรายวิชาและจัดทำ มคอ.2) ณ โรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ แอนด์ สปร์อตคลับ จ.นครปฐม อ.อัจฉรา ธารอุไรกุลสถาบันการพลศึกษา
11 ส.ค.53การบรรยายเรื่อง การพัฒนารายละเอียดและรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.3, 5)ห้องประชุม 5-202 อาคารสยามบรมราชกุมารีรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลคณะสถาปัตย์ & คณะดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม
7-8 ส.ค.53สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายละเอียดวิชา ประสบการณ์ภาคสนามและรายงานผลการดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(มคอ.3 – 6) อลงกตรีสอร์ท ต.ขนอม จ.นครศรีธรรมราชอ.อัจฉรา ธารอุไรกุลคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
6 ส.ค.53การบรรยายเรื่อง การพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (มคอ.1)ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลภาควิชาภูมิศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
2-3 ส.ค.53การประชุมเชิงปฎบัติการเรื่อง "กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ: การจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา"ณ ห้องประกายเพชร รร. ไดมอนด์พลาซ่า อ.หาดใหญ๋ จ.สงขลาผศ.ดร.กิจจา สว่างเจริญ
รศ.พิริยา ศุภศรี
อ.สยาม แย้มแสงสังข์
งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
23 ก.ค.53การบรรยายเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรและรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษา ห้องประชุมคณะทรัพยากรธรรมชาติ รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์-หาดใหญ่
8-9 ก.ค.53 การบรรยายเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติณ โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ต ปทุมธานี รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
ดร.ณรงคฤทธิ์ วราภรณ์์์
สถาบันพลศึกษา
5 ก.ค.53วิพากษ์หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.นครศรีธรรมราช
2 ก.ค.53 วิพากษ์หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษา ห้องประชุมต้นคูณรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
ผศ.ดร.ชนวัฒน์ ศรีสะอ้าน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.อุบลราชธานี
29 มิ.ย.53การบรรยายเรื่อง การพัฒนารายละเอียดและรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชาห้องประชุม CB 40201รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
28 มิ.ย.53การบรรยายเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและการพัฒนารายละเีอียดของหลักสูตร ห้องประชุม 2รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลสถาบันการบินพลเรือน
11 มิ.ย.53 การบรรยายเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ห้องประชุม 5-901 รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล ม.ศรีปทุม
2 มิ.ย.53 การจัดประชุมคณาจารย์ เรื่องการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ห้องประชุม ม.ธนบุรี รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล ม.ธนบุรี
1 มิ.ย.53 โครงการประชุมเชิงปฎบัติการ เรื่องการจัดรายละเอียดรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ห้องประชุมราชนครินทร ชั้น 5 อาคาร 100 ปี มรภ. วไลยอลงกรณ์ รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล มรภ.วไลยอลงกรณ์
25-26 พ.ค.53พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอดุมศึกษา
กองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผศ.ดร.ชนวัฒน์ ศรีสะอ้านมรภ.พิบูลสงคราม
12 พ.ค.53 การประชุมเชิงปฎบัติการด้านวิชาการและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หัวข้อเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมอาคาร 7 รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
7 พ.ค.53 โครงการประชุมเชิงปฎบัติการ เรื่องการจัดรายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ณ ห้องประชุมช่อแก้ว รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล มรภ.สวนสุนันทา
3-4 พ.ค.53 การวิพากษ์หลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ณ มรภ ภูเก็ตรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.ภูเก็ต
27 เม.ย.53 การอบรบเชิงปฎบัติการการจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 2 (วิพากษ์หลักสูตร)ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหินรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล คณะวิทยาการจัดการ มรภ.นครปฐม
31 มี.ค. 53 การอบรบเชิงปฎบัติการเรื่อง "การพัฒนารายละเอียดของรายวิชา"ณ ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ หาดใหญ่รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
30 มี.ค. 53การอบรมเชิงปฎิบัติการ ด้านการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ณ โรงแรมยูราเซีย ชะอำ จว.เพชรบุรี รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลคณะพลศึกษา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
25-26 มี.ค.53 การอบรมเชิงปฎิบัติการ ด้านการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ณ โรงแรมเวลคัม จอมเทียร บีช จว.ชลบุรี รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
รศ.ดร.ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
รศ.ดร.ณรุทธ์ สุทธิจิตต์
ผศ.ดร.สมจารี ปรียานนท์
มรภ.สวนสุนันทา
23 มี.ค.53วิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง กรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาไทยห้องประชุมราชนครินทร ชั้น 5 อาคาร 100 ปี มรภ. วไลยอลงกรณ์รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลมรภ.
วไลยอลงกรณ์
22 มี.ค.53 วิทยากรในหัวข้อ การพัฒนาหลักสูตรในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ม.กรุงเทพธนบุรี รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
รศ.ดร.ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
ม.กรุงเทพธนบุรี
22 มี.ค.53 บรรยายในหัวข้อ การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา และรายละเอียดของหลักสูตร ณ ห้องประชุมอาคาร 6 ห้อง 6204 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ี รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
16-17 มี.ค.53 การอบรบเชิงปฎบัติการเรื่อง "กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ: การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา" ณ ห้องประกายเพชร รร.ไดมอนด์พลาซ่า หาดใหญ่ สงขลารศ.ดร.อรัญญา เชาวลิต
ผศ.ดร.กิจจา สว่างเจริญ
รศ.ดร.วันดี สุทธรังษ
รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
รศ.พิริยา ศุภศรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15-16 มี.ค.53การอบรบเชิงปฎบัติการเรื่อง "กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา"ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีอ.อัจฉรา ธารอุไรกุล
อ.สยาม แย้มแสงสังข์
ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
15 มี.ค.53 วิทยากรวิพากษ์ (ร่าง) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตกณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จว.เพชรบุรีรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
รศ. ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล
ผู้ประกอบการในจังหวัดเพชรบุรี
ดาบตำรวจ วรชาติ บูรณศิริ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
11 มี.ค.53“ การพัฒนารายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชาให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ”ณ ห้อง 1205 อาคารมุขปราณี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลรศ.ดร. บวร ปภัสราทร
นางปราณี วงษ์ชวลิตกุล
ผศ.ดร.ชีวินทร์ ลิ้มศิริ
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
10 มี.ค.53ประชุมหารือเรื่อง TQF กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโรงแรมสยามซิตี้ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.)
ดร.สุเมธ แย้มนุ่น
เลขาธิการกกอ.
รศ.ดร. บวร ปภัสราทร ตัวแทนนักวิชาการนำร่องโครงการ TQF
และมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยที่คัดค้านการนำกรอบTQF
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
9-11 มี.ค.53Seminar & Workshop (for lecturers) on“Thai Qualifications Framework for Higher Education” Sheraton Hua Hin Resort & Spa, Prachuabkirikhanดร.ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์
อ.สยาม แย้มแสงสังข์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ.
9-10 มีี.ค.53 การบรรยายเรื่อง "โครงการพัฒนาหลักสูตร เพื่อเข้ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd): สาขาวิชาคอมพิวเตอร์+วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ+เทคโนโลยีและนวัตกรรม "ม.กรุงเทพธนบุรี รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล ม.กรุงเทพธนบุรี
5 มี.ค.53 การบรรยายเรื่อง การจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ม.มหาสารคามรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์
อ. นิภาพรรณ แก่นคง
ม.มหาสารคาม
1-2 มีี.ค.53 การบรรยายเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ: นโยบายและแนวทางจัดการสำหรับการเรียนการสอนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรร.ธรรมรินทร์-ธนา จว.ตรัง รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.สงขลานครินทร์
20 ก.พ.53การบรรยายเรื่อง กรอบมาตรฐาน TQFและการพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาม.ศรีปทุม รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
น.ส.ปวีณา มงคลพงศ์สิริ
ม.ศรีปทุม
19 ก.พ 53 การบรรยายเรื่อง กรอบมาตรฐาน TQFและการพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชามรภ.สวนสุนันทา รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล มรภ.สวนสุนันทา
16 ก.พ.53การบรรยายเรื่อง กรอบมาตรฐาน TQFและการพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาม.คริสเตียน รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล ม.คริสเตียน
9-10 ก.พ.53การบรรยายเรื่อง "ประสบการณ์การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและการจัดทำรายละเอียดหลักสูตร" ในงานสัมมนา "กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ: นโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตร และรายวิชาอย่างมีคุณภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์
ผศ.ดร.กิจจา สว่างเจริญ
รศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์
รศ.ดร.วันดี สุทธรังษี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
9 ก.พ.53ประชุมหารือ เรื่อง"มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์"ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ห้อง 2 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานครผศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร
รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
รศ.ดร.สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล
ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว
ดร.ภัทร ลีลาพฤทธิ์
อ.สุชาติ รัตนบำรุงศิลป์
อ.ปนิษฐา แก้วกัลยา
สกอ.
2 ก.พ.53 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติด้านคอมพิวเตอร์: การนำไปสู่การปฏิบัติ"ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคามศ.ดร ชิดชนก เหลือสินทรัพย์
ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
29 ม.ค.53 "การขับเคลื่อนทางวิชาการกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ "ณ.อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง มศว. ประสานมิตร รศ.ดร.บวร ปภัสราทร,ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
26-27 ม.ค.53การประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ: การพัฒนารายละเอียด ของหลักสูตรและรายวิชาให้มีคุณภาพมรภ สวนดุสิตดร.จิรณี ตันติรัตนวงศ์
รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
อ. นิภาพรรณ แก่นคง
มรภ สวนดุสิต
23-24 ม.ค.53การบรรยายเรื่อง"การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา"ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มรภ.เลยดร.จิรณี ตันติรัตนวงศ์
รศ.ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
อ.สยาม แย้มแสงสังข์
อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล
อ.นิภาพรรณ แก่นคง
มรภ.เลย
20 ม.ค.53การบรรยายเรื่อง กรอบมาตรฐาน TQF สู่การปฏิบัติมรภ.บุรีรัมย์รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลมรภ.บุรีรัมย์
13 ม.ค.53การบรรยายเรื่อง กรอบมาตรฐาน TQF และการพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชามรภ.นครปฐมรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลมรภ.นครปฐม
24 ธ.ค.52โครงการอบรมเรื่อง"การพัฒนารายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชาให้มีคุณภาพ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ"ณ ห้อง SI 213-214 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาตร์ฯอ.อัจฉรา ธารอุไรกุล คณะวิทยาศาสตร์
23 ธ.ค.52การบรรยายเรื่อง การพัฒนารายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชาให้มีคุณภาพตามกรอบ TQFคณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ มจธรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสด มจธ.
21 ธ.ค.52การประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ : การพัฒนารายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชาให้มีคุณภาพมรภ.ภูเก็ตรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
รศ.ดร.ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
มรภ.ภูเก็ต
20-21 ธ.ค.52บรรยายเรื่อง "ประสบการณ์การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและการจัดทำรายละเอียดหลักสูตร" ในงานสัมมนา "กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ: นโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตร และรายวิชาอย่างมีคุณภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีดร.ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์
ผศ.ดร.กิจจา สว่างเจริญ
รศ.พิริยา ศุภศรี
รศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
15 ธ.ค.52การบรรยายเรื่อง"กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ"ณ Auditorium คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ.อ.สยาม แย้มแสงสังข์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ.
10-11 ธ.ค.52การประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ : การพัฒนารายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชาให้มีคุณภาพม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
รศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์
ผศ.ดร.กิจจา สว่างเจริญ
รศ.ดร.วันดี สุทธรังษี ิ
ม.สงขลานครินทร์
9 ธ.ค.52การประชุม เรื่อง การพัฒนารายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชาให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม KMUTTผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล
ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์
คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม, มจธ.
8-9 ธ.ค.52กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการอ.อัจฉรา ธารอุไรกุล
อ. สยาม แย้มแสงสังข์
น.ส.ปวีณา มงคลพงศ์สิริ
สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
3 ธ.ค.52กรอบคุณวุฒิวิชาชีพอุดมศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ.อ.สยาม แย้มแสงสังข์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ
30 พ.ย.52การประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ : การพัฒนารายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชาให้มีคุณภาพม.นเรศวรรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
ดร.จิรณี ตันติรัตนวงศ์
ม.นเรศวร
28 พ.ย.52การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อ.วันน้อย จว.พระนครศรีอยุธยารศ.ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
ผศ.ดร.สมจารี ปรียานนท์
อ.ดร.บุณฑริกา บูลภักดิ์
อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล
น.ส.ปวีณา มงคลพงศ์สิริ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
25-27 พ.ย.52กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 กับการพัฒนารายละเอียดหลักสูตรและรายวิชาให้มีคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษมรร.คำแสดริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรีนางมยุรี สิงห์ไข่มุกข์
รศ.อรสา อร่ามรัตน์
ผศ.ดร.ณกัญภัทร จินดา
อ.เจริญพร เพ็ชรกิจ
อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล
น.ส.ปวีณา มงคลพงศ์สิริ
มรภ จันทรเกษม
24 พ.ย.52 การประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มรภ บุรีรัมย์ รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลมรภ บุรีรัมย์
23 พ.ย.52การสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง"การจัดทำรายละเอียดของหลักสูตรรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.2- มคอ.4) และเรื่อง การจัดทำรายการผลดำเนินการ(มคอ.5- มคอ.7)"โรงแรมวังรีสอร์ท จ.นครนายกอ.สยาม แย้มแสงสังข์
อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล
ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
21-22 พ.ย.52การประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ : นโยบายและการพัฒนาการจัดการศึกษา หลักสูตร และรายวิชาอย่างมีคุณภาพม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
รศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์
ผศ.ดร.กิจจา สว่างเจริญ
รศ.พิริยา ศุภศรี
ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่
18 พ.ย.52การประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552มรภ วไลยอลงกรณ์รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
อ.นิภาพรรณ แก่นคง
มรภ. วไลยอลงกรณ์
16-17 พ.ย.52การประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติระยะที่ 1มทร รัตนโกสินทร์รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
รศ.ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
ดร.ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล
อาจารย์วิรัช คารวะพิทยากุล
รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู
มทร. รัตนโกสินทร์
12 พ.ย.52การพัฒนารายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชาให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)มจธ. รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์
อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล
ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว
ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ
ผศ.ดร.นงพงา คุณจักร
รศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์
อ.สยาม แย้มแสงสังข์
ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล
น.ส.ปวีณา มงคลพงศ์สิริ
กองบริการการศึกษา มจธ.
9 พ.ย.52การประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิระดับและการประยุกต์มรภ นครราชสีมารศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
อ.นิภาพรรณ แก่นคง
มรภ นครราชสีมา
6 พ.ย.52การประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิระดับและการประยุกต์ม.หอการค้าไทยรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
รศ.ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
ดร.ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล
ม.หอการค้าไทย
3-4 พ.ย.52การประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ: การพัฒนารายละเอียด ของหลักสูตรและรายวิชาให้มีคุณภาพมรภ สวนดุสิตรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
รศ.ดร.สุคนธ์ชื่น ศรีงาม
มรภ สวนดุสิต
3 พ.ย.52การบรรยายเรื่อง"การพัฒนารายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชาให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ"ณ ห้องคาสตรอล ชั้น 8 คณะครุศาตร์อุสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ.อ.สยาม แย้มแสงสังข์คณะครุศาตร์อุสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ.
29 ต.ค.52การประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิระดับและการประยุกต์ม.ธุรกิจบัณฑิตรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลม.ธุรกิจบัณฑิต
27 ต.ค.52การประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิระดับและการประยุกต์เกษตรศาสตร์ กำแพงแสนรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
อ.นิภาพรรณ แก่นคง
เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
20 ต.ค.52การประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิระดับและการประยุกต์มศว ประสานมิตร คณะศึกษาศาสตร์รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
อ.นิภาพรรณ แก่นคง
มศว ประสานมิตร คณะศึกษาศาสตร์
19ต.ค.52การประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิระดับและการประยุกต์ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
รศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์
ผศ.ดร.กิจจา สว่างเจริญ
ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่
16 ต.ค.52การประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิระดับและการประยุกต์มรภ ธนบุรีรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลมรภ ธนบุรี
15 ต.ค.52การประชุมเรื่อง"กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ"ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ ม.ทักษิณ วิทยาลัยเขตสงขลาอ.อัจฉรา ธารอุไรกุล ม.ทักษิณ วิทยาลัยเขตสงขลา
14 ต.ค.52การประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิระดับและการประยุกต์มรภ เพชรบุรีรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
รศ.ฉลองศรี พิมลสมพงษ์
มรภ เพชรบุรี
9 ต.ค.52การประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิระดับและการประยุกต์มทร อีสาน โคราชดร.จิรณี ตันติรัตนวงศ์
รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
น.ส.ปวีณา มงคลพงศ์สิริ
มทร อีสาน โคราช
6 ต.ค. 52การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552ณ โรงแรมกรีนเวิลด์ ทองผาภูมิรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลมรภ กาญจนบุรี
30 ก.ย.-
2 ต.ค.52
การประชุมเชิงปฏิบัติการTQF เครือข่ายภาคกลางตอนบน โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพดร.จิรณี ตันติรัตนวงศ์
รศ. ดร. สุคนธ์ชื่น ศรีงาม
รศ.ดร.ประสาทพร สมิตะมาน
รศ.ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
อาจารย์วิรัช คารวะพิทยากุล
ดร.ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล
รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์
รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล
สกอ.
30 ก.ย.52โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552" อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลาดร. ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์
ดร. นริศรา คณะวิศวกรรมเคมี ม.มหานคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย
25-27 ก.ย.52การประชุมเชิงปฏิบัติการTQF เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง/ภาคตะวันออกโรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค กรุงเทพดร.จิรณี ตันติรัตนวงศ์
รศ. ดร. สุคนธ์ชื่น ศรีงาม
รศ.ดร.ประสาทพร สมิตะมาน
รศ.ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
อาจารย์วิรัช คารวะพิทยากุล
ดร.ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล
รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์
รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
อ.อัจฉรา ธารอุไร
สกอ.
22-23 ก.ย.52การประชุมเชิงปฏิบัติการTQF เครือข่ายภาคใต้ตอนบน/ล่างโรงแรมเจบีหาดใหญ่ จว.สงขลา ดร.จิรณี ตันติรัตนวงศ์
รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล
สกอ.
18 ก.ย.52การประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิระดับและการประยุกต์ม.ศรีปทุมรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลม.ศรีปทุม
17 ก.ย.52การประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิระดับและการประยุกต์มจธ.รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
รศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์
มจธ.
31 ส.ค.- 2
ก.ย.52
การประชุมเชิงปฏิบัติการTQF เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน/ล่างรร.พลูแมน ขอนแก่นดร.จิรณี ตันติรัตนวงศ์
รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
อ.สยาม แย้มแสงสังข์
สกอ
26 ส.ค.52การประชุมเรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในอนาคต (Quality Assurance in the Future)รร.เซ็นจูรี่ปาร์ครศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุลสกอ
24 ส.ค.52การเสวนาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการผลิตบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทน์ได้อย่างไรรร.มิราเคิลแกรนด์รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
รศ.ดร.บุญมาก ศิริเนาวกุล
ผศ.ดร.สมจารี ปรียานนท์
อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล
SIPA & ม.ศรีปทุม
18 ส.ค.52การประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์และการพัฒนารายละเอียดของหลักสูตรรร.แอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพดร.จิรณี ตันติรัตนวงศ์์
รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
สกอ.
14-16 ส.ค.52การประชุมเชิงปฏิบัติการTQF เครือข่ายภาคเหนือตอนบน/ล่างรร.เชียงใหม่พลาซ่าดร.จิรณี ตันติรัตนวงศ์
รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
สกอ.
24-26 ก.ค.52การประชุมเชิงปฏิบัติการ TQF Train the Trainerรร. กรุงศรีริเวอร์วิว อยุธยาดร.จิรณี ตันติรัตนวงศ์
รศ. ดร. สุคนธ์ชื่น ศรีงาม
รศ.ดร.ประสาทพร สมิตะมาน
รศ.ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
อาจารย์วิรัช คารวะพิทยากุล
ดร.ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล
รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์
รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล
สกอ.

[กลับขึ้นด้านบน]ตารางแสดงการวิพากษ์/ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

วันที รายการ หลักสูตรสาขาวิชา่ สถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
21 ส.ค. 57 คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรวิทยา ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศม.ราชภัฎภูเก็ต ศ.ดร.วิลาศ วูวงศ์
รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
รศ.ดร.ศุภมิตร จิตตะยโศธร
4 ส.ค. 57ผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาหลักสูตร 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัย ราชภัฎสกลนคร รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
รศ.ดร.ดำรัส
รศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง
ผศ.ดร.พุธษดี ศิรแสงตระกูล
31 ก.ค. 57 กรรมการผู้ทรง คุณวุิฒิปรังปรุงหลักสูตร 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตศ.ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์
ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง
รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
ดร.ธนสาร หงศ์ไพศาลวิวัฒน์
30 พ.ค. 57ผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาหลักสูตรหลักสูตรวิทยา ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย ราชภัฎสุราษฎร์ธานีรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
12 ส.ค. 56คณะกรรมการ วิพากษ์หลักสูตรหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรต่อเนื่อง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
17 ธ.ค. 55 คณะกรรมการ วิพากษ์หลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรราย วิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรีรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
18 ก.ย. 55คณะกรรมการ วิพากษ์หลักสูตรหลักสูตร ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวงศ.ดร.ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ
ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์
รศ.ดร.เอื้อน ปิ่นเงิน
รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
ผศ.น.อ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์
17 ก.ย. 55ประธานคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เอ็นเตอร์ไพรส์เทคโนโลยีแมเนจเมนท์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย รังสิตรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
ผศ.ดร.สมชาย เล็กเจริญ
วิไล สุนทรวุฒินันท์
ทาโร่ เลิศวัฒนารักษ์
16 ก.ค. 55คณะกรรมการ ปรับปรุงหลักสูตร หลัก สูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวงศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์
รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
นางจินดา บุญลาภทวีโชค
นายราเมศร์ ศิลปพรหม
15 เม.ย. 55คณะกรรมการ ปรับปรุงหลักสูตรหลัก สูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
22 มี.ค. 55ประธานคณะ อนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรหลัก สูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรีรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
รศ.ดร.ไพบูลย์ เกียรติโกมล
ผศ.สัมพันธ์ จันทร์ดี
รศ.นภัทร จันทร่รมณ์
อ.อโณทัย บุณยะบูรณ์
1 มี.ค. 55คณะกรรมการ ปรับปรุงหลักสูตรหลัก สูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
คุณไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว
คุณราเมศวร์ ศิลปพรหม
ม.ค. 55กรรมการ วิพากษ์หลักสูตรหลัก สูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัย สันตพลรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
ผศ.ดร.สมจารี ปรียานนท์
20 ม.ค. 55ประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) มหาวิทยาลัย รังสิตรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
ผศ.ดร.ชนวัฒน์ ศรีสอ้าน
ดร.ชุติมา เบี้ยวไข่มุก
ผศ.ดร.สานนท์ ฉิมมณี
11 ม.ค. 55คณะกรรมการ ปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรม ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ หลักสม.แม่ฟ้าหลวงรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
6 ธ.ค. 54 วิพากษ์หลักสูตรวท.บ.สาขา วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ.สาขาวิชา มรภ.ยะลารศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
1 ธ.ค. 54 วิพากษ์หลักสูตรวท.บ.สาขา วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย นานาชาติแสตมฟอร์ดรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
28 ต.ค. 54 วิพากษ์หลักสูตร บธ.บ.คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ, คณะวิทยาการจัดการมรภ.ลำปางรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
6 ก.ค. 54กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงหลักสูตรวท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
พ.ค. 54 กรรมการพัฒนาหลักสูตรสส.บ.(การจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยี)และทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)ม.อีสเทิร์นเอเซีย รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
29 เม.ย. 54วิพากษ์หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.อยุธยารศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
เม.ย. 54 วิพากษ์หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.เพชรบุรีรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
ดร.วิทิดา จงศุภชัยสิทธิ์
ผศ.สุเมธ อังคศิริกุล
8 มี.ค. 54วิพากษ์หลักสูตร วท.บ.(IT)มรภ.สงขลาผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล
ธ.ค. 53 ผู้ทรงคุณวุฒิปรับปรุงหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์) ม.ศรีปทุม รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
พ.ย. 53ประธานคณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตร บธ.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
พ.ย. 53ประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการ ศึกษาทล.บ.(การจัดการสารสนเทศ)ม.รังสิตรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
25 ส.ค.53วิพากษ์หลักสูตรวท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศมรภ.สวนดุสิตรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
24 ส.ค. 53ปรับปรุงหลักสูตรวท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวรผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว
อ.สยาม แย้มแสงสังข์
20 ส.ค. 53วิพากษ์หลักสูตรวท.บ.(CS, SE, MM, MIT)มรภ.อุบลราชธานีรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
18 ส.ค. 53วิพากษ์หลักสูตรวท.บ.ระบบสารสนเืทศคอมพิวเตอร์มรภ.อุบลราชธานีรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
ก.ค. 53วิพากษ์หลักสูตรวท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลราชธานีรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
5 ก.ค.53วิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.นครศรีธรรมราชรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
2 ก.ค. 53วิพากษ์หลักสูตรวท.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา)มรภ.อุบลราชธานีรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
มิ.ย. 53ประธานคณะพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาวท.ม.(การจัดการสารสนเทศ) ม.รังสิต รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
มิ.ย. 53วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
12 พ.ค. 53วิพากษ์หลักสูตรบธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจคณะวิทยาการจัดการ มรภ.ลำปางรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
3-4 พ.ค. 53วิพากษ์หลักสูตรวท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ, CSมรภ.ภูเก็ตรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
5 เม.ย.53วิพากษ์หลักสูตรวท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศมรภ.สวนดุสิตรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
มี.ค. 53วิพากษ์ (อนุกรรมการปรับปรุง) หลักสูตรวท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศม.กรุงเทพธนบุรีรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
ดร.วิทิดา จงศุภชัยสิทธิ์
15 มี.ค. 53วิทยากรวิพากษ์ (ร่าง) หลักสูตรหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปมรภ.กลุ่มภูมิภาคตะวันตกรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
9 ก.พ. 53วิพากษ์หลักสูตรวท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศมรภ.สวนดุสิตรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
1 ต.ค.52 ถึง 53วิพากษ์หลักสูตรวท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ม.ทักษิณรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
27 พ.ย. 52วิพากษ์หลักสูตรวท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มรภ.อุบลราชธานีรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
ต.ค. 52วิพากษ์หลักสูตรวท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศมรภ.สุราษฎร์ธานีรศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล

[กลับขึ้นด้านบน]งานอื่น ๆ ด้าน TQF

วันที หัวเรื่องการประชุม สถานที่ ผู้ร่วมประชุม ผู้จัดการประชุม
13, 17 ต.ค. 57เข้าร่วม ประชุมปรึกษาหารือ เพิ่มพิจารณาปรับปรุงรายงานผลการดำเนินงาน ของหลักสูตร และการรองรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษารอบใหม่ ห้องประชุม ศ.วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5อ.นุชนภา รื่นอบเชย
อ.นิภาพรรณ แก่นคง
รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
และ ทีม TQF นำร่อง
สกอ.
11-12 ก.ย. 57เข้าร่วม ประชุมและร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากรประจำกลุ่มในการประชุมเชิง ปฏิบัติ การ Thai-Australian Workshop on APEC Higher Education Diploma Supplementโรงแรมเซ็นจู รี่พาร์ค จว.กรุงเทพมหานครMr Nigel Palmer
Ms Andrea Bateman
ดร.วราภรณ์ สีหนาท
อ.มยุรี สิงห์ไข่มุกข์
รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
และ ทีม TQF นำร่อง
สกอ.
17-18 ก.ค. 57 เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องทบทวนรายละเอียดของตังบ่งชี้ผลการ ดำเนินงาน และแบบมคอ.3-7 ตามแนวทางปฏิบัติตามกรอบ TQF โรงแรมอัมพวา รีสอร์ทและสปา จว.สมุทรสงครามดร.วราภรณ์ สีหนาท, อ.มยุรี สิงห์ไข่มุกข์, รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล และ ทีม TQF นำร่อง สกอ.
9 ก.ค. 57 เข้าร่วมประ ชุมสกอ.เรื่องแนวทางและวิธีการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของ สถาบัน อุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้วณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์คนพ.กำจร ตติยกวี, ดร.วราภรณ์ สีหนาท และผู้เข้าร่วมสกอ.
7 พ.ค. 57เข้าร่วมประ ชุมสกอ. เรื่องการพิจารณารายละเอียดตัวบ่งชี้ และแบบต่าง ๆ ตาม TQFณ แมนดารินดร.วราภรณ์ สีหนาท, อ.มยุรี สิงห์ไข่มุกข์, รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล และ ทีม TQF นำร่องสกอ
29 ต.ค. 56เข้าร่วมประ ชุมสกอ. เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและการปฏิรูปการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาณ โรงแรมเซ็นจูรี่ดร.วราภรณ์ สีหนาท, อ.นิภาพรรณ แก่นคง, รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล และ ทีม TQF นำร่องสกอ
22 ต.ค. 56เข้าร่วมประ ชุมสกอ. เรื่องประชุมเชิงปฏิบัติการคณาจารย์นำร่องในสาขาคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ โลจิสติกส์ และการท่องเที่ยวและการโรงแรมณ โรงแรมเซ็นจูรี่ดร.วราภรณ์ สีหนาท, อ.นิภาพรรณ แก่นคง, รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล และ ทีม TQF นำร่องสกอ
23 ก.ย. 56 เข้าร่วมประชุมเรื่อง แนวปฏิบัติในการเผยแพร่หลักสูตรตามกรอบ TQFณ โรงแรมเซ็นจูรี่ ดร.วราภรณ์ สีหนาท,
อ.นิภาพรรณ แก่นคง,
และ ทีม TQF นำร่อง
สกอ
12-14 มิ.ย. 56เข้าร่วมประชุมอาจารย์นำร่อง การปฏิรูปอุดมศึกษาในระดับสากลกับ TQF ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ดร.วราภรณ์ สีหนาท,
อ.นิภาพรรณ แก่นคง,
รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล,
และ TQF นำร่อง
สกอ
20-22 พ.ค. 56ร่วมประชุมอาจารย์นำร่อง TQF ด้านการท่องเที่ยว กับวิทยากรจากประเทศออสเตรเลียณ โรงแรมเซ็นจูรี่ดร.วราภรณ์ สีหนาท,
อ.นิภาพรรณ แก่นคง,
รศ.ดร.ฉลองศรี พิมลสมพงศ์,
รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล,
รศ.ดร.วิเชียร มากตุน,
ผศ.ดร.กิจจา สว่างเจริญ
และ TQF นำร่อง
สกอ
17-25 พ.ย. 55การประชุม เรื่อง Tuning in the World, New Degree Profiles and Societies and the High Level International Policy Forum 2012ณ.เมืองบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียมดร.วราภรณ์ สีหนาท,
รศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์,
อ.นิภาพรรณ แก่นคง,
ผศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร,
รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล,
รศ.ดร.วิเชียร มากตุน,
ผศ.ดร.ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล,
รศ.ดร.ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
EU & สกอ
30 พ.ย. 54การประชุม เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสู่สากลณ.ห้องประชุม พันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น 6 ห้อง 1รศ.กำจร ตติยกวี,
ดร.อรสา ภาววิมล,
รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล,
และ TQF นำร่อง
สกอ

[กลับขึ้นด้านบน]