การรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ปีการศึกษา 2565

มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร มูลค่าทุนละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. ศึกษาระดับปริญญาตรี โดยจะต้องเหลือระยะเวลาการศึกษา 3 ปีการศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (เช่น ชั้นปีที่ 2 ของหลักสูตร 4 ปี หรือ ปีที่ 3 ของหลักสูตร 5 ปี)
  2. กำลังศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.80 ขึ้นไป
  4. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป)
  5. เป็นผู้มีความประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์
  6. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นอยู่แล้วในปัจจุบัน หรือจะสมัครขอรับทุนการศึกษาอื่นในอนาคต (นศ.ที่ได้รับทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา ขอสงวนสิทธิ์การสมัครทุน, นศ.ที่กู้กยศ. สามารถสมัครได้)

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565

 

สำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครขอรับทุนผ่านช่องทางออนไลน์ที่ https://www.amchamthailand.com/amcham-scholarships/ ตามขั้นตอนในเอกสารแนบ

โดยจะต้องนำส่งสำเนาเอกสารหลักฐานการสมัครและเอกสารแนบตามที่กำหนด ให้มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (ATF) ทางอีเมล foundation@amchamthailand.com

 

เงื่อนไขของผู้ที่ได้รับทุน

  1. ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของมูลนิธิฯและต้องเข้าร่วมของกิจกรรม/โครงการตามที่มูลนิธิฯกำหนด
  2. ผู้รับทุนต้องจัดทำรายงานการบำเพ็ญประโยชน์ตามที่มูลนิธิฯกำหนด
  3. ผู้รับทุนต้องพร้อมที่จะสละเวลาช่วยบำเพ็ญประโยชน์ ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
  4. ผู้รับทุนต้องรายงานผลการศึกษาทุกภาคการศึกษาให้แก่มูลนิธิฯทราบ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดการรับสมัครทุน AMCHAM 20222